Štúdium

Bakalárske štúdium

Študijný program Hospodárska informatika (ŠP HI) vo všetkých stupňoch štúdia rešpektuje súčasný a predpokladaný budúci stav na trhu práce, aktuálne trendy a vývoj v oblasti informačných technológií a ich využitia v rôznych oblastiach nielen hospodárskeho ale aj spoločenského života.

Absolvent získa štandardné informatické znalosti z oblasti návrhu a vývoja informačných systémov, programovania, mobilných aplikácií, správy počítačových sietí, databázových systémov a analýzy dát. Takisto má dobré ekonomické vedomosti nielen zo základov ekonómie a účtovníctva, ale aj podnikovej ekonomiky alebo obchodovania na finančných trhoch. Absolvent ovláda základy projektového manažmentu, je schopný jednoducho a účelne prezentovať svoje nápady, má základný prehľad o IKT sektore a aktuálnych trendoch.

Absolventi bakalárskeho stupňa typicky pokračujú v štúdiu na inžinierskom stupni, ale zároveň môžu pôsobiť v IT firmách, v priemysle alebo vo verejnej správe.

Garantom bakalárskeho stupňa ŠP HI je prof. Ing. Ján Paralič, PhD. Ak máš nejakú otázku alebo problém, môžeš kontaktovať jeho alebo dr. Babiča.

Medzi kľúčové predmety bakalárskeho štúdia HI patria:


1.

Základy algoritmizácie a programovania (zručnosti pre návrh a tvorbu algoritmov, návrh a implementácia jednoduchých programov v jazyku C)


Matematika I. (základné poznatky ako derivácie, lineárna algebra a ich praktické využitie vo finančnej matematike)


Programovanie (základné stavebné prvky procedurálneho jazyka, základné zručnosti štruktúrovaného a modulárneho programovania)


Úvod do hospodárskej informatiky (predstavenie oblastí úzko súvisiacich s HI ako informačné systémy, vývoj softvéru (SCRUM), projektový manažment, analýza podnikových procesov, ERP systémy, objavovanie znalostí, webové technológie, mobilné aplikácie, atď.)
2.

Manažment projektov (plánovanie, možnosti financovania, praktické zručnosti potrebné na vytvorenie návrhu projektu, Gantt, PERT)


Simulačné systémy v HI (spracovanie a analýza dát pomocou skriptovacieho jazyka R)


Analýza a návrh IS (úvod do vývoja softvéru, SCRUM, UML, BPMN, User Experience)


Objektovo orientované programovanie (praktické zručnosti potrebné na vytváranie programov v jazyku C#)


Podniková ekonomika (hospodárenie podniku, náklady a výnosy, finančná analýza, riadenie a plánovanie)


Počítačové siete (návrh a správa počítačových sietí)


Webové technológie (HTML, CSS, XML, JavaScript, DOM, AJAX)


Databázové systémy (relačný model, relačná algebra, jazyk SQL)3.

Podniková analytika (dátové sklady, reportovacie nástroje, OLAP, podniková inteligencia, využitie jazyka R, framework RShiny)


Vývoj aplikácií pre chytré zariadenia (praktické skúseností s návrhom a vývojom aplikácií pre mobilné zariadenia, OS Android, využívanie chytrých zariadení a senzorov)


Účtovníctvo v informačných systémoch (praktické zručnosti potrebné pre prácu v účtovných softvéroch, účtovné príklady)


Riadenie IT prostredia (základné znalosti rámca ITIL, praktické skúsenosti s prácou v nástrojoch na podporu procesov riadenia IT služieb)


Bezpečnosť v počítačových systémoch (programová bezpečnosť, bezpečnosť v databázach a počítačových sieťach)Bližšie informácie o jednotlivých predmetoch nájdete na tejto linke.