Štúdium

Inžinierske štúdium

Študijný program Hospodárska informatika vo všetkých stupňoch štúdia rešpektuje súčasný a predpokladaný budúci stav na trhu práce, aktuálne trendy a vývoj v oblasti informačných technológií a ich využitia v rôznych oblastiach nielen hospodárskeho ale aj spoločenského života.

Absolvent je schopný analyzovať, navrhovať, vytvoriť a posúdiť vhodnosť nasadenia pre rôzne typy informačných systémov. Má praktické zručnosti potrebné ku komplexnému spracovaniu a analýze rôznych vzoriek dát či už z biznis procesov, sieťovej prevádzky, senzorov alebo pod. Absolvent je schopný spravovať IT služby, prevádzkovať a inovovať informačné systémy podnikov, inštitúcií, obchodných , správnych a verejných organizácií. Má základy potrebné na riadenie projektových a programátorských tímov v hospodárstve alebo verejnej správe.

Garantom inžinierskeho stupňa ŠP HI je prof. Ján Paralič. Ak máš nejakú otázku alebo problém, môžeš kontaktovať jeho alebo dr. Babiča.

Medzi kľúčové predmety inžinierskeho štúdia HI patria:


1.

Technológie spracovania veľkých dát (základné princípy gridového a cloudového počítania, No SQL databázy, paralelné programovanie CPU/GPU, MapReduce, Apache Spark, Cloudera).


Objavovanie znalostí (teoretické znalosti a praktické zručnosti potrebné na spracovanie a analýzu rôznych typov dát, CRISP-DM, RapidMiner, klasifikácia, predikcia).


Elektronické obchodovanie (modely B2C a B2B, elektronické obstarávanie, burzové systémy, internet marketing).


Inžinierska ekonometria (funkcie spotreby a investovania, aplikované ekonomická štatistika, detekcia neočakávaných udalostí).


Aplikovaná štatistika (deskriptívna štatistika, štatistické hypotézy a ich testovanie, korelačná analýza, časové rady


Strojové učenie (rozhodovacie stromy, Naivný Bayes, zhlukovanie, bagging, boosting)
2.

Manažment znalostí (spracovanie textových dokumentov, dolovanie znalostí v textoch, úloha znalostí v organizáciách, procesy získavania a distribúcie znalostí, algoritmus PageRank)


Manažérske informačné systémy (OLAP, dátové sklady, operácie ETL, Oracle databázové riešenie)


Ekonomické informačné systémy (praktické zručnosti získané pri vedení malej „virtuálnej“ firmy, elektronický podpis, podnikateľský zámer, účtovníctvo, strategické rozhodovanie )


Vývoj a testovanie softvérových systémov (základné praktiky pre zvyšovanie udržateľnosti kódu a jeho následnú evolúciu pomocou metrík a testovania, UX, SCRUM)Bližšie informácie o jednotlivých predmetoch nájdete na tejto linke.