Štúdium

Doktorandské štúdium

Študijný program Hospodárska informatika vo všetkých stupňoch štúdia rešpektuje súčasný a predpokladaný budúci stav na trhu práce, aktuálne trendy a vývoj v oblasti informačných technológií a ich využitia v rôznych oblastiach nielen hospodárskeho ale aj spoločenského života.

Absolvent je schopný vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti; ovláda metódy a zásady vedeckej práce, dokáže formulovať a nachádzať riešenia problémov, uvedomuje si a zohľadňuje etické a spoločenské stránky vedeckej práce. Absolvent je schopný samostatne riešiť výskumné problémy, spolupracovať s partnermi v zahraničí a efektívne využívať dostupné informačné zdroje; jasne formulovať prínos výstupov svojho výskumu pre rozvoj daného vedného odboru, študijného odboru alebo pre využitie v praxi.

Počas svojho štúdia interný doktorand HI vykonáva:


Výskumné aktivity súvisiace nielen s témou jeho dizertačnej práce ale aj s riešením projektov národného alebo medzinárodného charakteru, na ktorých participuje príslušná výskumná skupina.


Pedagogické aktivity zahŕňajúce výučbu pridelených predmetov a v súlade s pokynmi príslušných garantov.


Aktivity súvisiace s prípravou publikačných výstupov prostredníctvom ktorých prezentuje dosiahnuté výsledky a použité metódy na Slovenských alebo medzinárodných konferenciách alebo workshopoch.


Podporné aktivity súvisiace s fungovaním katedry alebo CHI.


Bližšie informácie o jednotlivých predmetoch nájdete na tejto linke.