V roku 1964 vznikla na pôde Strojníckej fakulty katedra s názvom "Katedra základov automatizácie a regulácie". Túto katedru zakladal nestor košickej kybernetiky Prof.J.Spal,CSc. a 8 rokov bol na jej čele. Poslaním tejto katedry, ktorá prezentovala nové trendy v automatizácií, najmä strojárstva, bola predovšetkým regulačná technika a zavádzanie výpočtovej techniky, ktoré bolo vtedy v úplnych začiatkoch.

Významným medzníkom vo vývoji katedry bol vznik Elektrotechnickej fakulty na VŠT Košice roku 1969. Súčasne sa katedra stala jej integrálnou súčasťou so zmeneným názvom "Katedra automatizácie a regulácie" a zabezpečovala výuku v odbore Technická kybernetika. V roku 1972 katedru skončilo prvých 20 absolventov. O štyri roky neskôr, v roku 1973, bola katedra opäť premenovaná, tentoraz na "Katedru technickej kybernetiky" a do jej čela sa dostáva Prof.Ing.Milan Jelšina,CSc. O rok neskôr sa na katedre vytvorili dve zamerania a to "Kybernetické systémy" a "Elektronické systémy". Dynamika katedry bola veľmi veľká a preto v roku 1975 vznikajú už tri zamerania a to "Elektronické systémy", "Elektronické počítače" a "Riadiace a automatizačné systémy". Tento stav trval 5 rokov a v roku 1980 existovali na katedre tri zamerania: "Riadiaca technika", "Automatizované systémy riadenia" a "Robotika".

Rýchly technický vývoj vo svete, sledovanie nových perspektívnych trendov, ich zavádzanie do pedagogického a vedecko-výskumného procesu si logicky vyžiadalo rozdelenie katedry v roku 1989 na dve katedry a to "Katedru počítačov a informatiky" a na Katedru kybernetiky a umelej inteligencie, ktorú aktuálne vedie prof. Ing. Peter Sinčák,CSc.

 

    Rok 2017 Rok 2016
Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012
Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008
Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004
Rok 2003 Rok 2002 Rok 2001 Rok 2000