Jazykovo zdatní študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách, napr.:

V prípade záujmu o výmenný pobyt v rámci projektu Erasmus+ je potrebné postupovať nasledovne:

  • Webová stránka projektu je dôležitým zdrojom informácií, aká je ponuka výmenných pobytov a hlavne aké sú podmienky a čo všetko je potrebné si pripraviť, aby podaná žiadosť bola úspešne akceptovaná.
  • Výber miesta výmenného pobytu určuje zoznam existujúcich bilaterálnych zmlúv medzi TUKE/FEI/KKUI a cieľovými univerzitami, t.j. výmenný pobyt študenta KKUI je možný len na takom pracovisku v zahraničí, ktoré má s KKUI alebo FEI uzavretú zmluvu.
  • Informácie je možné získať aj prostredníctvom kontaktnej osoby na TUKE: Ing. arch. Eva Adamčíková alebo na FEI: Ing. Mária Gamcová, PhD.
  • Ak si študent nájde vhodné cieľové pracovisko pre svoj výmenný pobyt, je potrebné získať čo najviac informácií o predmetoch, ktoré budú vyučované na danom pracovisku v semestri, keď sa bude konať výmenný pobyt. Napr. čo je náplňou, či je potrebné predtým absolvovať iné predmety, v akom jazyku sú tieto predmety vyučované, atď.
  • V ideálnom prípade sa vybrané predmety na výmennom pobyte prekrývajú s predmetmi, ktoré by študent absolvoval v príslušnom semestri na KKUI. Túto vzájomnú zastupiteľnosť musí študentom potvrdiť pri každom takom predmete príslušný vyučujúci na KKUI. V prípade KKUI predmetov, ktoré nebude možné nahradiť predmetmi na výmennom pobyte, bude potrebné tieto predmety absolvovať po návrate zo študijného pobytu.
  • Na základe predchádzajúcich bodov je potrebné zo strany študenta vyplniť individuálny študijný plán na semester, v rámci ktorého absolvuje daný výmenný pobyt. Potvrdený formulár študent odovzdá na Študijnom oddelení FEI.