"Na (slovenskom) trhu práce je dlhodobo vyšší dopyt po ľuďoch z IT sektora, ako je počet uchádzačov na pozície v informačných technológiách..." [profesia.sk]

My vám ponúkame dva študijné programy, ktorých absolventi získavajú zaujímavú prácu:

Hospodárska informatika

Absolvent získa štandardné informatické znalosti z oblasti návrhu a vývoja informačných systémov, programovania, mobilných aplikácií, správy počítačových sietí, databázových systémov a analýzy dát. Okrem toho má absolvent dobré ekonomické vedomosti nielen zo základov ekonómie a účtovníctva, ale aj podnikovej ekonomiky alebo obchodovania na finančných trhoch; ovláda základy projektového manažmentu, je schopný jednoducho a účelne prezentovať svoje nápady, má základný prehľad o IKT sektore a aktuálnych trendoch.

 

Aplikovaná informatika

Absolvent bude teoreticky aj prakticky zručný v zavádzaní moderných informačných technológií v rámci rôznych aplikačných domén s dôrazom na oblasť robotiky (priemyselnej, servisnej, sociálnej a rehabilitačnej), výrobných aj nevýrobných digitálnych služieb (napr. doprava, zdravotníctvo) a priemyslu (digitálny podnik v koncepcií Industry 4.0). Absolvent získa vedomosti z kľúčových oblastí informatiky - architektúry počítačov, operačných systémov, informačných systémov; algoritmizácie a programovania; zberu, spracovania a prenosu dát; cloudových technológií, informačných a komunikačných sietí; simulácie systémov a procesov; databázových systémov, mobilných a webových technológií. 

 

Inteligentné systémy

Absolvent je prakticky zručný v zavádzaní moderných informačných, sieťových a cloudových technológií do inteligentného riadenia kyberntických systémov, v správe a tvorbe systémov aplikovanej a priemyselnej informatiky, IoT, vo využívaní možností prostriedkov inteligentných informačných a riadicich systémov. Absolvent takisto získa potrebné znalosti pre implementáciu prostriedkov umelej inteligencie v oblasti robotiky, smart industry, interakcie stroj-človek, spracovania obrazov a údajov.

Facebook

Youtube

 Prezentácie, leták, výskumné skupiny pre IS