Available courses

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom nielen teoretické vedomosti ale aj praktické zručnosti potrebné pri procese analýzy a návrhu informačných systémov v rôznych aplikačných doménach. Po úspešnom absolvovaní tohto predmetu študenti môžu získané znalosti a skúsenosti s jazykom UML a štandardnom BPMN využiť pri riešení svojich bakalárskych prác alebo iných semestrálnych projektov orientovaných na vývoj softvérových aplikácií.

Študent získa základné poznatky z oblasti spracovania veľkých dát, metód, prístupov a technológií, ktoré sa v tejto oblasti využívajú. Študent nadobudne znalosti o konceptoch gridového a cloudového počítania, o distribuovaných, NoSQL a in-memory databázových systémoch, metódach paralelného a distribuovaného počítania. Študent získa základné zručnosti pre návrh a implementáciu aplikácií pre spracovanie veľkých dát.

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické a praktické znalosti z hospodárskej informatiky a príbuzných oblastí ako manažment inovácií (zavádzanie zmien do praxe), procesný manažment a riadenie, informačný manažment, podniková analytika, marketing (zostavovanie marketingových stratégií a plánov), podpora manažmentu prostredníctvom vhodných IT riešení, atď. Dôležité faktory predstavujú aktuálnosť a všeobecný prehľad.

V tomto virtuálnom priestore nájdete najmä pozvané prednášky z praxe.

Študenti získajú základné poznatky z manažmentu so zameraním na projekty, ako napr. plánovanie a určovanie cieľov, implementácia projektov v súlade so stratégiou, organizačnou štruktúrou a marketingovým plánom firiem, atď. Takisto získajú poznatky o jednotlivých typoch životných cyklov projektu, relevantných metodológiách pre riadenie projektov a aktuálnych možnostiach financovania projektov rôzneho zamerania. V rámci seminárov nadobudnú praktické zručnosti potrebné pre tvorbu a prezentáciu náčrtu a návrhu projektu, pre dekompozíciu projektu na menšie časti a ich následnú organizáciu v čase pomocou vhodných grafických riešení. Po úspešnom absolvovaní predmetu by mali študenti rozumieť základným princípom tvorby projektov a práce v projektovom prostredí


Jednotlivé úrovne práce so znalosťami. Dáta, informácie, znalosti, kategorizácia znalostí. Rôzne uhly pohľadu na manažment znalostí. Základná architektúra systému pre podporu manažmentu znalostí (SMZ) v organizácii a príklady konkrétnych systémov SMZ. Vyhľadávanie informácií z množiny textových dokumentov. Modely pre IR: boolovský, vektorový a pravdepodobnostný model. Predspracovanie textových dokumentov. Vyhodnocovanie systémov IR. Vyhľadávanie na webe. Faktory ovplyvňujúce manažment znalostí (MZ). Identifikácia vhodného typu riešenia manažmentom znalostí. Vplyv manažmentu znalostí (MZ) na organizáciu a hodnotenie MZ.
Základné pojmy z oblasti objavovania znalostí a dolovania v dátach. Proces objavovania znalostí, metodika CRISP-DM, popis jednotlivých krokov. Metódy dolovania v dátach - prediktívne a popisné dolovanie v dátach. Objavovanie asociačných pravidiel, zovšeobecňovanie, klasifikácia, predikcia, zhlukovanie. Dátové sklady. Prehľad vybraných metód pre objavovanie znalostí. Dolovanie znalostí z kolekcií textových dokumentov. Vybrané prípadové štúdie z výskumných a vývojových projektov.

Zimný semester - 2019/2020

Študent získa základné poznatky z oblasti manažmentu IT služieb a súvisiacich noriem a rámcov. Študent nadobudne základné znalosti rámca ITIL, a jednotlivých princípov, konceptov a procesov, ktoré popisuje. Študent si osvojí základné myšlienky IT Governance a súvisiaceho rámca COBIT, základné vedomosti o informačnej bezpečnosti a súvisiacich normách a rámcoch. Prostredníctvom praktických cvičení nadobudne študent skúsenosti s nástrojmi pre podporu procesov riadenia IT služieb a pre podporu administratívy súvisiacej s týmito procesmi.

Obchodné (podnikové) ciele, ktoré vedú firmy k investovaniu do informačných systémov (IS). Čo je to IS? Hlavné komponenty IS. Úloha informačných systémov v podniku. Typy informačných systémov: z funkčného hľadiska a z organizačného hľadiska. Celopodnikové informačné systémy. Využitie IS s cieľom dosiahnuť konkurenčnú výhodu. Manažment znalostí. Úloha a miesto znalostí v organizáciách. Podmieňujúce faktory manažmentu znalostí. Vplyvy manažmentu znalostí na organizáciu a ich meranie. Objavovanie znalostí. Proces objavovania znalostí, popis jednotlivých krokov. Informačné systémy pôsobiace navonok, e-business, e-commerce.