KKUI / Pre uchádzačov / Hospodárska informatika

Hospodárska informatika

Hospodárska informatika

Zameranie študijného programu Hospodárska informatika je v súlade s aktuálnymi trendmi nielen v oblasti IKT ale celkovo v hospodárskom a spoločenskom živote. Dátová analytika ako jeden z kľúčových výskumných smerov predstavuje spôsob, ako môžu firmy nadobudnúť konkurenčnú výhodu na trhu, ako zlepšiť svoje vnútorné fungovanie alebo ako zlepšiť vzťahy so svojimi zákazníkmi. Aktuálne firmy využívajú len zlomok informačného potenciálu, ktorý predstavujú ich interné dáta ale aj dáta externého charakteru reprezentované napr. rôznymi registrami alebo sociálnymi sieťami. Tieto dáta sú často heterogénne a uložené na rôznych miestach, čo otvára ďalší priestor pre výskumné aktivity v oblasti dátovej analytiky. Veľký potenciál predstavuje podpora medicínskej diagnostiky prostredníctvom vhodných analytických metód alebo systémov na podporu rozhodovania.

Viac info

Profil absolventa

Absolvent získa štandardné informatické znalosti z oblasti návrhu a vývoja informačných systémov, programovania, mobilných aplikácií, správy počítačových sietí, databázových systémov a analýzy dát. Okrem toho má absolvent dobré ekonomické vedomosti nielen zo základov ekonómie a účtovníctva, ale aj podnikovej ekonomiky alebo obchodovania na finančných trhoch; ovláda základy projektového manažmentu, je schopný jednoducho a účelne prezentovať svoje nápady, má základný prehľad o IKT sektore a aktuálnych trendoch.

Odporúčané študijné plány

Čo ťa čaká?

  • Postup pri tvorbe informačných systémov
  • Základy programovania
  • Účtovníctvo a základy ekonómie
  • Time management
  • Rôzne analýzy
  • Databázové systémy
  • Tvorba webových projektov
  • Algoritmizácia
  • Prednášky z praxe
  • Viac info