Štúdium v zahraničí
Neseď doma, poď študovať do sveta cez Erasmus+ alebo požiadaj o grant cez organizáciu SAIA.
KKUI / Pre študentov / Štúdium v zahraničí

Prečo študovať v zahraničí?

Vďaka štúdiu v zahraničí v rámci programu si môžeš zlepšiť svoje komunikačné, jazykové a medzikultúrne zručnosti a získať sociálne zručnosti, ktoré budúci zamestnávatelia vysoko ocenia. Obdobie, ktoré stráviš štúdiom v zahraničí môžeš skombinovať so stážou, aby si získal pracovnú skúsenosť, ktorá je pri hľadaní miesta na pracovnom trhu ešte dôležitejšia. 

Príležitosti študovať v zahraničí majú študenti na bakalárskej a magisterskej úrovni ako aj doktorandi. Zdravotne (fyzicky alebo mentálne) znevýhodnení študenti, ktorí boli vybraní na štúdium v zahraničí, môžu požiadať o dodatočné finančné prostriedky.

Kde všade môžeš vycestovať?

Spolupracujeme s viacerými zahraničnými univerzitami a inštitúciami, medzi inými vo Fínsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Fracúzsku, Japonsku, Českej republike, Maďarsku, Portugalsku, alebo Dánsku. Jazykovo zdatní študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách v rámci projektu Erasmus a Erasmus+, prostredníctvom študentských organizácií BEST a IAESTE, alebo cez Slovenskú akademickú informačnú agentúru SAIA. 

Mimo Európy môžeš vycestovať do krajín ako Japonsko, Kazachstan, Ukrajina, Turecko či USA. Pozri si kompletný zoznam bilaterálnych zmlúv a partnerských inštitúcií na odkazoch nižšie.

 

Skúsenosti našich študentov

Ako to prebieha?

ERASMUS+ študentom sa môže stať každý študent, ktorý ukončil 1. ročník bakalárskeho štúdia. V prípade záujmu o výmenný pobyt v rámci projektu Erasmus+ je potrebné postupovať nasledovne:

  1. ​Vyberieš si univerzitu, o ktorú máš záujem, no predovšetkým podľa štúdijného programu. Môžeš si vybrať aj náhradnú univerzitu alebo až dve.
  2. Pred vypísaním prihlášky si dobre pozri  webstránky univerzity, ktorú chceš navštíviť a zisti, či sa na danej univerzite sa vyučujú predmety, ktoré obsahovo a zameraním zodpovedajú predmetom, ktoré potrebuješ absolvovať vo svojom študijnom programe. Dávaj pozor aj na to v akom jazyku sa predmety vyučujú. Ak na webstránke univerzity nie sú uvedené informácie, ktoré potrebuješ, je potrebné kontaktovať Erasmus+ koordinátora danej univerzity – prejav iniciatívu, neboj sa toho.
  3. Ak si si vybral univerzitu, je potrebné vyplniť prihlášku a napísať motivačný list v jazyku, v ktorom absolvuješ štúdium.
  4. Zároveň podaj žiadosť na študijné oddelenie FEI TU o Výpis známok v anglickom jazyku za ukončené ročníky. Na študijnom oddelení informuj študijnú referentku, že výpis známok potrebuješ pre účely štúdia v rámci programu „Erasmus+“. Výpis známok pre tieto účely nepodlieha poplatkom.
  5. Študijný pobyt môže trvať minimálne od 3 mesiacov maximálne do 12 mesiacov.
  6. Musíš priniesť minimálne 20 kreditov za semester, nezabudni!
  7. EÚ poskytuje študentom na mobilitu čiastočnú finančnú podporu. Finančná podpora EÚ možno nepokryje všetky tvoje náklady. Môžeš si z nej hradiť náklady súvisiace s mobilitou ako je cestovné, ubytovanie, strava, miestna doprava, poistenie a iné.
  8. Informácie o postupe uznania vykonaných skúšok a zápočtov počas študijného pobytu v zahraniční poskytujú na študijnom oddelení FEI TU. Pred odchodom je potrebné podať si Žiadosť o individuálny študijný plán.
  9. Doklady – Prihlášku na štúdium, motivačný list a Výpis známok v AJ je potrebné doručiť na Referát zahraničných stykov Dekanátu FEI (Letná 9, 2. posch., č. dverí 216A) – Ing. Katarína Tomková
  10. Prečítaj si aj „Informácie pre študentov týkajúce sa povinností pred nástupom na mobilitu a po mobilite“.

Informácie je možné získať aj prostredníctvom kontaktnej osoby na TUKE: Ing. arch. Eva Adamčíková, na FEI: Ing. Mária Gamcová, PhD a na KKUI: doc. Ing. Marek Bundzel,PhD.

Erasmus+ je program EÚ, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.