Projekty zamestnancov
KKUI / O katedre  / Projekty

Projekty zamestnancov KKUI

Zoznam všetkých projektov, do ktorých sú zapojené jednotlivé centrá našej katedry a ich stručný popis.

Implementácia výsledkov vedeckého výskumu v oblasti modelovania a simulácie kyber-fyzikálnych systémov do výučby – tvorba moderných vysokoškolských učebníc

 • Grant: KEGA č.072TUKE-4/2018 (2018-2020)

ALICE KE FEI TU – Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach

 • Grant: CERN - 0222/2016 - ALICE - KE FEI TU (2016-2020)

Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly

 • Grant: COST (2017-2021)

Zavedenie praktickej výučby mobilných technológií prostredníctvom vývoja aplikácií pre inteligentné zariadenia

 • Grant: KEGA (2017-2019)

Europan network for cost containment and improved quality of health case

 • Grant: COST (2016-2020)

IT nástroje a služby pre analýzu rôznych typov procesov

 • Grant: Projekt zo štrukturálnych fondov (2013-2017)

Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický význam analyzovaný pomocou strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových

 • Grant: APVV-17-0550 (2018-2022)

Rebelion: Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách

 • Grant: APVV-17-0267 (2018-2022)

Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát

 • Grant: APVV-16-0213 (2017-2021)

Metódy a modely pre analýzu prúdov dát

 • Grant: VEGA 1/0493/16 (2016-2019)

IT Akadémia – inovácia predmetov na VŠ v oblasti Data Science

 • Grant: Projekt zo štrukturálnych fondov EU (2016 - 2020)

Zavedenie výučby analýzy veľkých dát

 • Grant: KEGA 025TUKE-4/2015 (2015 - 2017)

Moderné informetrické metódy hodnotenia vedeckého výskumu

 • Grant: APVV SK-CZ-2013-0062 (2014-2015)

Metódy analýzy kolaboratívnych procesov realizovaných prostredníctvom informačných systémov

 • Grant: VEGA 1/1147/12 (2012 - 2015)

Urban Sensing: Snímanie mestského prostredia cez používateľmi generovaný obsah

 • Grant: FP7-SME-2012 (2012-2015)