O katedre
Katedra kybernetiky  a umelej inteligencie poskytuje vzdelanie v študijnom programe Inteligentné systémy v odbore Kybernetika a Hospodárska informatika vo všetkých troch stupňoch štúdia. 
KKUI / O katedre

Naše ciele

Zdieľať, spájať a motivovať

Inovácie, patenty, možnosti

Kooperovať namedzinárodnej úrovni

"Prečo by aj na nemohlo byť zahraničnú fluidum?"

- Prof. Ing. Peter Sinčák, Scs., vedúci KKUI

Čo je nové?

Vždy aktuálne info na našej facebook stránke.

Súčasnosť

Hlavné oblasti výskumu na katedre sú napr. umelá inteligencia, inteligentný priestor, cloudová robotika, inteligentné kybernetické systémy, Internet vecí, dátové vedy, inteligentné metódy a algoritmy pre riadenie a modelovanie zložitých systémov, diagnostiky dynamických systémov, metódy výpočtovej inteligencie v inteligentných agentových systémoch a v aplikáciách, inteligentné systémy pre podporu rozhodovania, objavovanie znalostí, znalostné technológie pre vyhľadávanie informácií vedomostí.

V súčasnosti má 3 centrá: Centrum inteligentných technológii, Centrum aplikovanej kybernetiky a Centrum hospodárskej informatiky. Katedra je zapojená do mnohých výskumných, vzdelávacích a podnikateľských projektov. KKUI v súčasnosti vedie , ktorú aktuálne vedie prof. Ing. Peter Sinčák,CSc.

História katedry

V roku 1964 vznikla na pôde Strojníckej fakulty katedra s názvom „Katedra základov automatizácie a regulácie“. Túto katedru zakladal nestor košickej kybernetiky Prof.J.Spal,CSc. a 8 rokov bol na jej čele. Poslaním tejto katedry, ktorá prezentovala nové trendy v automatizácií, najmä strojárstva, bola predovšetkým regulačná technika a zavádzanie výpočtovej techniky, ktoré bolo vtedy v úplnych začiatkoch.

Významným medzníkom vo vývoji katedry bol vznik Elektrotechnickej fakulty na VŠT Košice roku 1969. Súčasne sa katedra stala jej integrálnou súčasťou so zmeneným názvom „Katedra automatizácie a regulácie“ a zabezpečovala výuku v odbore Technická kybernetika. V roku 1972 katedru skončilo prvých 20 absolventov. O štyri roky neskôr, v roku 1973, bola katedra opäť premenovaná, tentoraz na „Katedru technickej kybernetiky“ a do jej čela sa dostáva Prof.Ing.Milan Jelšina,CSc. O rok neskôr sa na katedre vytvorili dve zamerania a to „Kybernetické systémy“ a „Elektronické systémy“. Dynamika katedry bola veľmi veľká a preto v roku 1975 vznikajú už tri zamerania a to „Elektronické systémy“, „Elektronické počítače“ a „Riadiace a automatizačné systémy“. Tento stav trval 5 rokov a v roku 1980 existovali na katedre tri zamerania: „Riadiaca technika“, „Automatizované systémy riadenia“ a „Robotika“.

Rýchly technický vývoj vo svete, sledovanie nových perspektívnych trendov, ich zavádzanie do pedagogického a vedecko-výskumného procesu si logicky vyžiadalo rozdelenie katedry v roku 1989 na dve katedry a to „Katedru počítačov a informatiky“ a na Katedru kybernetiky a umelej inteligencie.