O katedre
Katedra kybernetiky  a umelej inteligencie poskytuje vzdelanie v študijnom programe Inteligentné systémy v odbore Kybernetika a Hospodárska informatika vo všetkých troch stupňoch štúdia. 
KKUI / O katedre

Naše ciele

Zdieľať, spájať a motivovať

Inovácie, patenty, možnosti

Kooperovať namedzinárodnej úrovni

"Prečo by aj na nemohlo byť zahraničnú fluidum?"

- Prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Súčasnosť

Hlavné oblasti výskumu na katedre sú napr. umelá inteligencia, inteligentný priestor, cloudová robotika, inteligentné kybernetické systémy, Internet vecí, dátové vedy, inteligentné metódy a algoritmy pre riadenie a modelovanie zložitých systémov, diagnostiky dynamických systémov, metódy výpočtovej inteligencie v inteligentných agentových systémoch a v aplikáciách, inteligentné systémy pre podporu rozhodovania, objavovanie znalostí, znalostné technológie pre vyhľadávanie informácií vedomostí.

V súčasnosti má 3 centrá: Centrum inteligentných technológii, Centrum aplikovanej kybernetiky a Centrum hospodárskej informatiky. Katedra je zapojená do mnohých výskumných, vzdelávacích a podnikateľských projektov. Po úspešnych desiatich rokoch práce na čele KKUI prenechal prof. Ing. Peter Sinčák, CSc. miesto doc. Ing. Petrovi Papcunovi, PhD. 

História katedry

V roku 1964 vznikla na pôde Strojníckej fakulty katedra s názvom „Katedra základov automatizácie a regulácie“. Túto katedru zakladal nestor košickej kybernetiky prof. J. Spal,CSc. a 8 rokov bol na jej čele. Poslaním tejto katedry, ktorá prezentovala nové trendy v automatizácií, najmä strojárstva, bola predovšetkým regulačná technika a zavádzanie výpočtovej techniky, ktoré bolo vtedy v úplnych začiatkoch.

Významným medzníkom vo vývoji katedry bol vznik Elektrotechnickej fakulty na VŠT Košice roku 1969. Súčasne sa katedra stala jej integrálnou súčasťou so zmeneným názvom „Katedra automatizácie a regulácie“ a zabezpečovala výuku v odbore Technická kybernetika. V roku 1972 katedru skončilo prvých 20 absolventov. O štyri roky neskôr, v roku 1973, bola katedra opäť premenovaná, tentoraz na „Katedru technickej kybernetiky“ a do jej čela sa dostáva Prof.Ing.Milan Jelšina,CSc. O rok neskôr sa na katedre vytvorili dve zamerania a to „Kybernetické systémy“ a „Elektronické systémy“. Dynamika katedry bola veľmi veľká a preto v roku 1975 vznikajú už tri zamerania a to „Elektronické systémy“, „Elektronické počítače“ a „Riadiace a automatizačné systémy“. Tento stav trval 5 rokov a v roku 1980 existovali na katedre tri zamerania: „Riadiaca technika“, „Automatizované systémy riadenia“ a „Robotika“.

Rýchly technický vývoj vo svete, sledovanie nových perspektívnych trendov, ich zavádzanie do pedagogického a vedecko-výskumného procesu si logicky vyžiadalo rozdelenie katedry v roku 1989 na dve katedry a to „Katedru počítačov a informatiky“ a na Katedru kybernetiky a umelej inteligencie. Prvým vedúcim Katedry kybernetiky a umelej inteligencie od roku 1989 bol prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., ktorý v roku 2013 ponechal vedenie prof. Ing. Petrovi Sinčákovi, CSc.