Pre uchádzačov o štúdium
Prečítajte si o našej katedre a spoznajte dôvody prečo študovať práve u nás.

KKUI / Pre chádzačov

Hospodárska informatika

Zameranie programu Hospodárska informatika je v súlade s aktuálnymi trendmi nielen v oblasti IKT ale celkovo v hospodárskom a spoločenskom živote. Dátová analytika ako jeden z kľúčových výskumných smerov predstavuje spôsob, ako môžu firmy nadobudnúť konkurenčnú výhodu na trhu, ako zlepšiť svoje fungovanie alebo vzťahy so svojimi zákazníkmi. Aktuálne firmy využívajú len zlomok informačného potenciálu, ktorý predstavujú ich interné dáta ale aj dáta externého charakteru reprezentované napr. rôznymi registrami alebo sociálnymi sieťami. Tieto dáta sú často heterogénne a uložené na rôznych miestach, čo otvára ďalší priestor pre výskumné aktivity v oblasti dátovej analy- tiky. Veľký potenciál predstavuje podpora medicínskej diagnostiky prostredníc- tvom vhodných analytických metód alebo systémov na podporu rozhodovania.

Inteligentné systémy

Študijný program Inteligentné systémy ponúka vzdelávanie nielen v najnovších informatických technológiách ale kladie dôraz na ich využitie v aplikačných projektoch a výskume pre  spektrum v oblasti inteligentných kybernetických systémov. Veľký dôraz kladieme okrem tém súčasnosti akými sú napr. klasická aplikovaná a priemyselná informatika, mikropočítače a vnorené systémy, automatizácia, databázové, webové a mobilné appky, ale aj na vízie budúcnosti, akými sú cloudová, priemyselná a sociálne robotika, umelá inteligencia, Smart Industry – big data, rozšírená realita, a senzorové siete, inter- net vecí a všetkého, kyberneticko-fyzikálne systémy, moderné metódy riadenia a diagnostiky, rozšírená realita. Študenti okrem získania teoretických poznatkov veľa prakticky programujú, projektujú, prepájajú fyzikálny a sociálny svet s inteligentným kybernetickým.

Prečo študovať u nás?

Naši študenti okrem získania základných teoretických poznatkov veľa prakticky programujú, projektujú, prepájajú fyzikálny a sociálny svet s inteligentným kybernetickým. Majú možnosť veľa cestovať za poznatkami na zahraničné mobility a odborné praxe na univerzitách alebo vo firmách. Učia sa pracovať samostatne aj v tíme, pripravujú na prácu vo firmách (aj vlastných), v rôznych organizáciách či pokračujú vedecko-výskumným smerom vo výskumných ústavoch či centrách. Naše heslo je Svet je náš priestor, preto chceme, aby aj naši študenti globálne mysleli a lokálne konali. Vítame preto študentov, ktorí sú zvedaví, cieľavedomí, ambiciózni, odvážni, otvorení, IT vizionári, kreatívni kritickí a aktívni.

Akých študentov hľadáme?

Medzi našimi študentami radi privítame tých…

Zvedavých

s chuťou objavovať nové zákutia, možnosti a príležitosti, ktoré sa im naskytajú

Odvážnych

ktorí sú ochotní čeliť novým výzvam a zdolávať prekážky, ktoré sú pred nimi

Cieľavedomých

ktorí sa neuspokoja s tým, čo im dáme, ale sami prídu s novými nápadmi

Vizionárov

ktorí nevidia len prítomnosť, ale zamýšľajú sa ako zlepšiť a zjednodušiť budúcnosť

Ambicióznych

ktorí študujú kvôli zanieteniu a vízii prispieť v budúcnosti niečím vlastným

Kreatívnych

ktorí prichádzajú s novými nápadmi, ale i nápadmi ako zlepšiť už existujúce metódy

Čo ti ponúkame?

Možnosť rozvíjať sa pomocou dvoch študijných programov

Moderne zariadené laby a učebne s potrebnou technikou

Skvelý tím odborníkov pripravených pomôcť ti

Networking s ostatnými študentmi, nové priateľstvá a príležitosti