Posluchárne (každá miestnosť obsahuje tabuľu na písanie a potrebné multimediálne vybavenie, ktoré vo viacerých prípadoch umožňuje aj online prenos vzdelávacej aktivity v prípade dištančnej formy štúdia): A504 (kapacita 64 miest), A204 (72), B221 (80), B520 (80), F001 (30), PKEE (62), P25 (220), P27 (110), Aula VW (240), ZP1 (220), PC6 (55), PC5 (55).

 • Posluchárne vytvárajú primárne podmienky pre získavanie najmä teoretických vedomostí v jednotlivých predmetoch študijného programu. Rovnako sú využívané aj na organizáciu pozvaných prednášok, seminárov alebo workshopov z praxe. Zároveň sa využívajú na priebežné alebo finálne hodnotenie vedomostí študentov z pohľadu plánovaných výstupov vzdelávania, ktoré sú definované v príslušných informačných listoch predmetov daného študijného programu.

Počítačové centrum FEI TUKE zabezpečuje prevádzku počítačových učební (každá miestnosť obsahuje tabuľu na písanie a projektor): PC1 (28 miest/28 PC), PC2 (20/20), PC3 (18/18), PC14 (20/20), PC16 (24/24), PC17 (24/24). Tieto učebne poskytujú hardvérové a softvérové vybavenie potrebné pre výučbu predmetov ako napríklad:

 • Znalostné systémy (pokročilé metódy a techniky v oblasti získavania znalostí a tvorby znalostných služieb).
 • Optimalizácia v ekonomických procesoch (pochopenie podstaty základných, štandardne používaných optimalizačných metód v riešení úloh lineárnej a nelineárnej statickej optimalizácie).
 • Aplikácie webových technológií (vedomosti z oblasti internetu a webového prostredia, webových technológií a ich aplikácie, architektúry webových aplikácií a vývoja webových aplikácií).
 • Základy algoritmizácie a programovania (základné znalosti a zručnosti pre analýzu, návrh a tvorbu algoritmov).
 • Aplikácie databázových systémov (základy z teórie databázových systémov a princípov štruktúrovaného dotazovacieho jazyka SQL).
 • Analýza a návrh informačných systémov 1 (teoretické vedomosti ale aj praktické zručnosti potrebné pri procese analýzy a návrhu informačných systémov).
 • Analýza a návrh informačných systémov 2 (základy objektovo-orientovaného návrhu a programovania v objektovo-orientovaných jazykoch).
 • Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika (základné poznatky z numerických metód a tiež z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky).
 • Základy cloudových technológií (základné znalosti cloudových služieb, ich modelmi, spôsobmi nasadenia, princípmi virtualizácie, kontajnerizácie a orchestrácie).
 • Manažment projektov (základné poznatky z manažmentu so zameraním na projekty).
 • Úvod do hospodárskej informatiky (základné pojmy v oblasti hospodárskej informatiky, najmä pojem informačný systém a metodiku riešenia podnikových problémov).
 • Programovanie (znalosti o základných stavebných prvkoch procedurálneho jazyka, osvojí si základné zručnosti v metóde štruktúrovaného a modulárneho programovania).

Učebne pre výučbu matematiky a príbuzných predmetov (každá miestnosť obsahuje tabuľu a projektor): PC15 (27 miest), 605 (28), 622 (18), PC12 (25), B221 (16), PC13 (26), 415 (40). Tieto učebne neobsahujú počítačové vybavenie pre študentov, preto sa primárne využívajú pre výučbu predmetov ako napríklad:

 • Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe (výstupy vzdelávania = prenositeľné kompetencie)
 • Diskrétna matematika (základné teoretické poznatky z boolovskej algebry).
 • Matematika II (základné poznatky z finančnej matematiky ako úrokovanie, rentový počet, umorovací počet, finančné toky).
 • Matematika II. ()
 • Základy ekonómie (systematické poznatky z ekonomickej teórie).

Odborné laboratóriá: Laboratórium dátovej analytiky (24 miest/12 PC), Laboratórium spracovania veľkých dát (18/9). Tieto laboratória poskytujú hardvérové aj softvérové vybavenie potrebné nielen na výučbu príslušných odborných predmetov ale aj riešenie záverečných prác alebo semestrálnych projektov:

 • Podniková analytika (základné vedomosti a zručnosti pre využitie prostriedkov podnikovej analytiky resp. podnikovej inteligencie).
 • Riadenie IT prostredia (základné poznatky z oblasti riadenia IT služieb a súvisiacich noriem a rámcov).
 • Jazyky pre dátovú analytiku (základy jazykov R a Python, ich dátových typov a prvkov jazyka).
 • Rozvrhovanie a logistika (základné vedomosti a zručnosti potrebné pre formuláciu a riešenie rozhodovacích úloh výrobnej logistiky a rozvrhovania).

Miestnosti pre výučbu cudzieho jazyka patriace pod Katedru jazykov TUKE.

Univerzitný vedecký park TECHNICOM (https://uvptechnicom.sk/sk): Startup centrum, Inkubátor, akcelerácia podnikania

Univerzitná knižnica (http://www.lib.tuke.sk/): konferenčné miestnosti pre usporiadanie prednášok alebo podujatí partnerov z praxe ako konferencie, hackathony, workshopy, atď.

Miestnosti pre výučbu telesnej výchovy: telocvičňa T1, telocvičňa T4, telocvičňa Němcovej, telocvičňa Vysokoškolská, umelá tráva Vysokoškolská, lezecká stena Študentská 1.