Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).   

 

Posluchárne (každá miestnosť obsahuje tabuľu na písanie a potrebné multimediálne vybavenie, ktoré vo viacerých prípadoch umožňuje aj online prenos vzdelávacej aktivity v prípade dištančnej formy štúdia): A504 (kapacita 64 miest), A204 (72), B221 (80), B520 (80), F001 (30), PKEE (62), P25 (220), P27 (110), Aula VW (240), ZP1 (220), PC6 (55), PC5 (55).

 • Posluchárne vytvárajú primárne podmienky pre získavanie najmä teoretických vedomostí v jednotlivých predmetoch študijného programu. Rovnako sú využívané aj na organizáciu pozvaných prednášok, seminárov alebo workshopov z praxe. Zároveň sa využívajú na priebežné alebo finálne hodnotenie vedomostí študentov z pohľadu plánovaných výstupov vzdelávania, ktoré sú definované v príslušných informačných listoch predmetov daného študijného programu. 
 

 

Počítačové centrum FEI TUKE zabezpečuje prevádzku počítačových učební (každá miestnosť obsahuje tabuľu na písanie a projektor): PC1 (28 miest/28 PC), PC2 (20/20), PC3 (18/18), PC14 (20/20), PC16 (24/24), PC17 (24/24). Tieto učebne poskytujú hardvérové a softvérové vybavenie potrebné pre výučbu predmetov ako napríklad: 

 • Aplikácie webových technológií (vedomosti z oblasti internetu a webového prostredia, webových technológií a ich aplikácie, architektúry webových aplikácií a vývoja webových aplikácií). 
 • Základy algoritmizácie a programovania (základné znalosti a zručnosti pre analýzu, návrh a tvorbu algoritmov). 
 • Aplikácie databázových systémov (základy z teórie databázových systémov a princípov štruktúrovaného dotazovacieho jazyka SQL). 
 • Programovanie (znalosti o základných stavebných prvkoch procedurálneho jazyka, osvojí si základné zručnosti v metóde štruktúrovaného a modulárneho programovania). 
 • Programovanie v jazyku C# (znalosti o základoch objektovo orientovaných programovacích jazykoch). 
 • Programovanie v jazyku Python (znalosti o programovacom jazyku rozšírenom pre umelú inteligenciu a dátovú analýzu). 
 

 

Učebne pre výučbu matematiky a príbuzných predmetov (každá miestnosť obsahuje tabuľu a projektor): PC15 (27 miest), 605 (28), 622 (18), PC12 (25), B221 (16), PC13 (26), 415 (40). Tieto učebne neobsahujú počítačové vybavenie pre študentov, preto sa primárne využívajú pre výučbu predmetov ako napríklad: 

 • Matematika I, 
 • Matematika II, 
 • Fyzika I, 
 • Základy elektrotechnického inžinierstva, 
 • Základy inžinierstva materiálov, 
 • Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika. 
 

 

Odborné laboratóriá: Laboratórium Norberta Wienera (12 PC, 12 miest), Think Lab: IoT & Vision & Robotics, Intelligent Health Lab, Laboratórium Smart Industry / Industry 4.0, Laboratórium distribuovaných systémov riadenia (12 PC, 16 miest), Laboratórium počítačových riadiacich systémov (12 PC, 12 miest), Vývojové pracovisko pre mechatronické systémy, Laboratórium moderných metód riadenia fyzikálnych systémov, Laboratórium výrobných liniek a rozpoznávania obrazov, Laboratórium umelej inteligencie. Tieto laboratória poskytujú hardvérové aj softvérové vybavenie potrebné nielen na výučbu príslušných odborných predmetov ale aj riešenie záverečných prác alebo semestrálnych projektov: 

 • Úvod do inteligentných systémov, 
 • Industry 4.0, 
 • Inteligentný priestor a IoT, 
 • Inteligentné systémy a mobilná robotika, 
 • Fuzzy systémy, 
 • Senzory a akčné členy, 
 • Supervízne systémy a HMI,
 • Počítačové videnie, 
 • Inteligentná robotika, 
 • Počítačové systémy, 
 • Vnorené systémy, 
 • Heuristické optimalizačné procesy, 
 • Umelá inteligencia, 
 • Priemyselná informatika v aplikáciách, 
 • Simulačné systémy, 
 • Strojové učenia a Strojové učenie II, 
 • Neurónové siete, 
 • Matematické metódy v priemyselnej informatike I a II, 
 • Aplikácia logiky v inteligentných systémoch, 
 • Znalostné systémy, 
 • Vnorené systémy, 
 • Základy cloudových technológií. 
 
 
 
 
 

 

Vybavenie a popis jednotlivých odborných laboratórií: 

 • Think Lab: IoT & Vision & Robotics: 
  • Laboratórium poskytuje hardvérové vybavenie pre vybraté záverečné práce, zadania a semestrálne projekty pre predmety Inteligentné systémy a mobilná robotika, Inteligentná robotika a Inteligentný priestor a IoT, 
  • Zdieľaná sieť pre distribuovanú architektúru edge a cloud computingu,   
  • 2x osobný počítač, 
  • CASTLE (model domčeka), 
  • TurtleBot 3 (Wafle, Burger), 
  • TurtleBot 2, 
  • Model auta, 
  • Khepera II (8x), 
  • 3D tlačiareň (2x), 
  • Lietajúce drony (2x), 
  • Paralelný robot (žeriav). 
 • Intelligent Health Lab: 
  • Laboratórium poskytuje hardvérové vybavenie pre vybraté záverečné práce v oblasti zdravotníctva a počítačového videnia, 
  • Zdieľaná sieť pre distribuovanú architektúru edge a cloud computingu, 
  • Edge akcelerátory (Jetson Nano, Raspberry PI), 
  • 2x osobný počítač, 
  • Počítač s výkonnou grafickou kartou pre potreby počítačového videnia a hlbokého učenia.
 • Laboratórium Smart Industry / Industry 4.0: 
  • Laboratórium poskytuje hardvérové vybavenie pre vybrané záverečné práce v oblasti Industry 4.0, Industry 5.0 a Operator 4.0 
  • Zdieľaná sieť pre distribuovanú architektúru edge a cloud computingu, 
  • 2x osobný počítač, 
  • Veľkoplošný televízor, 
  • Robotické rameno, 
  • Výučbový model pre PLC a SCADA systémy – Mobilný kufor, 
  • Model Traverza, 
  • Model – Guľôčka na tyči. 
 • Laboratórium distribuovaných systémov riadenia: 
  • 15 osobných počítačiov, 
  • 4 PLC automaty CompactLogix L23E, 
  • dotykový panel View 600, 
  • 3 multifunkčné panely určené k práci s PLC automatmi, 
  • Križovatka, 
  • Svetelná sústava, 
  • Motor s frekvenčným meničom. 
 • Laboratórium počítačových riadiacich systémov: 
  • 15 osobných počítačiov, 
  • 10 prípravkov určených pre výuku Vnorených systémov, 
  • 3 karty PCL (LabKarty od spoločnosti AdvanTech), 
  • 3 multifunkčné panely určené k práci s PCL kartami (LabKartami), 
  • Tlačiareň, 
  • Čítačka čiarových kódov, 
  • LPT panel, 
  • Prekladač USB na RS-232, 
  • Tenzometrické váhy, 
  • Robotizované pracovisko, 
  • 32-bitový jednočipový prípravok. 
 • Vývojové pracovisko pre mechatronické systémy:  
  • Osobný počítač, 
  • 2 PLC automaty CompactLogix L23E, 
  • Robot SEF, 
  • Regálový zakladač, 
  • Výťah.
 • Laboratórium moderných metód riadenia fyzikálnych systémov:  
  • 5 osobných počítačov, 
  • špeciálny počítač (súčasť modelu Kyvadlo), 
  • 3 servery, 
  • Allen-Bradley MicroLogix 1200(súčasť modelu Hydraulický systém), 
  • Frekvenčný menič PowerFlex 40 (súčasť modelu Hydraulický systém), 
  • Guľôčka na ploche Kyb_2, Guľôčka na ploche Kyb, 
  • Hydraulický systém, 
  • Kamerový systém, 
  • Kyvadlo, 
  • mobilný robot Khepera II – simulačný prístup, 
  • Mechanický modelový systém dvojrozmerného pohybu častíc. 
 • Laboratórium výrobných liniek a rozpoznávania obrazov: 
  • 2 osobné počítače, 
  • Flexibilný montážny podnik, 
  • Pružný výrobný systém, 
  • Robot Mitsubishi, 
  • Pracovisko robotického bludiska, 
  • Robotický futbalista MiroSot, 
  • Robotický futbalista MiroSot s kamerou v aplikácii bludiska, 
  • Multifunkčné pracovisko nedeštruktívnej diagnostiky s lineárnym pohonom. 
 • Laboratórium umelej inteligencie: 
  • NAO roboti 
  • Vybavenie inteligentného priestoru (kamery, MS kinect) 

Miestnosti pre výučbu cudzieho jazyka patriace pod Katedru jazykov TUKE. 

Univerzitný vedecký park TECHNICOM (https://uvptechnicom.sk/sk): Startup centrum, Inkubátor, akcelerácia podnikania 

Univerzitná knižnica (http://www.lib.tuke.sk/): konferenčné miestnosti pre usporiadanie prednášok alebo podujatí partnerov z praxe ako konferencie, hackathony, workshopy, atď. 

Miestnosti pre výučbu telesnej výchovy: telocvičňa T1, telocvičňa T4, telocvičňa Němcovej, telocvičňa Vysokoškolská, umelá tráva Vysokoškolská, lezecká stena Študentská 1.