Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).     

Posluchárne (každá miestnosť obsahuje tabuľu na písanie a potrebné multimediálne vybavenie, ktoré vo viacerých prípadoch umožňuje aj online prenos vzdelávacej aktivity v prípade dištančnej formy štúdia): A504 (kapacita 64 miest), A204 (72), B221 (80), B520 (80), F001 (30), PKEE (62), P25 (220), P27 (110), Aula VW (240), ZP1 (220), PC6 (55), PC5 (55). 

 • Posluchárne vytvárajú primárne podmienky pre získavanie najmä teoretických vedomostí v jednotlivých predmetoch študijného programu. Rovnako sú využívané aj na organizáciu pozvaných prednášok, seminárov alebo workshopov z praxe. Zároveň sa využívajú na priebežné alebo finálne hodnotenie vedomostí študentov z pohľadu plánovaných výstupov vzdelávania, ktoré sú definované v príslušných informačných listoch predmetov daného študijného programu.   

Cvičenia a semináre predmetov druhého stupňa štúdia sa vyučujú v odborných laboratóriách katedry: Laboratórium Norberta Wienera (12 PC, 12 miest), Think Lab: IoT & Vision & Robotics, Intelligent Health Lab, Laboratórium Smart Industry / Industry 4.0, Laboratórium distribuovaných systémov riadenia (12 PC, 16 miest), Laboratórium počítačových riadiacich systémov (12 PC, 12 miest), Vývojové pracovisko pre mechatronické systémy, Laboratórium moderných metód riadenia fyzikálnych systémov, Laboratórium výrobných liniek a rozpoznávania obrazov, Laboratórium umelej inteligencie. Tieto laboratória poskytujú hardvérové aj softvérové vybavenie potrebné nielen na výučbu príslušných odborných predmetov ale aj riešenie záverečných prác alebo semestrálnych projektov:  

 • Matematika pre inteligentné systémy, 
 • Simulačné systémy v mobilnej robotike, 
 • Architektúry priemyselných informačných systémov,
 • Základy hĺbkového učenia,
 • Multiagentové a sieťové riadiace systémy,  
 • Hybridné systémy  
 • Distribuované systémy riadenia,  
 • Riadenie a umelá inteligencia,  
 • Evolučné algoritmy,  
 • Pokročilé metódy počítačového videnia,  
 • Hybridná výpočtová inteligencia,  
 • Jazyky pre inteligentné systémy,  
 • Bioinformatika,  
 • Sémantický a sociálny web,  
 • Navigačné metódy v robotike,  
 • Manažérske informačné systémy.  

 Vybavenie jednotlivých odborných laboratórií:  

 • Think Lab: IoT & Vision & Robotics:  
  • Laboratórium poskytuje hardvérové vybavenie pre vybraté záverečné práce, zadania a semestrálne projekty pre predmety Inteligentné systémy a mobilná robotika, Inteligentná robotika a Inteligentný priestor a IoT,  
  • Zdieľaná sieť pre distribuovanú architektúru edge a cloud computingu,    
  • 2x osobný počítač,  
  • CASTLE (model domčeka),  
  • TurtleBot 3 (Wafle, Burger),  
  • TurtleBot 2,  
  • Model auta,  
  • Khepera II (8x),  
  • 3D tlačiareň (2x),  
  • Lietajúce drony (2x),  
  • Paralelný robot (žeriav).  
 • Intelligent Health Lab: 
  • Laboratórium poskytuje hardvérové vybavenie pre vybraté záverečné práce v oblasti zdravotníctva a počítačového videnia,  
  • Zdieľaná sieť pre distribuovanú architektúru edge a cloud computingu,  
  • Edge akcelerátory (Jetson Nano, Raspberry PI),  
  • 2x osobný počítač, 
  • Počítač s výkonnou grafickou kartou pre potreby počítačového videnia a hlbokého učenia. 
 • Laboratórium Smart Industry / Industry 4.0:  
  • Laboratórium poskytuje hardvérové vybavenie pre vybraté záverečné práce v oblasti Industry 4.0, Industry 5.0 a Operator 4.0  
  • Zdieľaná sieť pre distribuovanú architektúru edge a cloud computingu,  
  • 2x osobný počítač,  
  • Robotické rameno,  
  • Výučbový model pre PLC a SCADA systémy – Mobilný kufor,  
  • Traversa.  
 • Laboratórium distribuovaných systémov riadenia: 
  • 15 osobných počítačiov, 
  • 4 PLC automaty CompactLogix L23E, 
  • dotykový panel View 600, 
  • 3 multifunkčné panely určené k práci s PLC automatmi, 
  • Križovatka, 
  • Svetelná sústava, 
  • Motor s frekvenčným meničom. 
 • Laboratórium počítačových riadiacich systémov:
  • 15 osobných počítačiov, 
  • 10 prípravkov určených pre výuku Vnorených systémov, 
  • 3 karty PCL (LabKarty od spoločnosti AdvanTech), 
  • 3 multifunkčné panely určené k práci s PCL kartami (LabKartami), 
  • Tlačiareň, 
  • Čítačka čiarových kódov,  
  • LPT panel,  
  • Prekladač USB na RS-232,  
  • Tenzometrické váhy,  
  • Robotizované pracovisko,  
  • 32-bitový jednočipový prípravok.  
 • Vývojové pracovisko pre mechatronické systémy: 
  • Osobný počítač,  
  • 2 PLC automaty CompactLogix L23E,  
  • Robot SEF,  
  • Regálový zakladač,  
  • Výťah. 
 • Laboratórium moderných metód riadenia fyzikálnych systémov:  
  • 5 osobných počítačov,  
  • špeciálny počítač (súčasť modelu Kyvadlo),  
  • 3 servery,  
  • Allen-Bradley MicroLogix 1200(súčasť modelu Hydraulický systém),  
  • Frekvenčný menič PowerFlex 40 (súčasť modelu Hydraulický systém),  
  • Guľôčka na ploche Kyb_2,  
  • Guľôčka na ploche Kyb,  
  • Hydraulický systém,  
  • Kamerový systém,  
  • Kyvadlo,  
  • mobilný robot Khepera II – simulačný prístup,  
  • Mechanický modelový systém dvojrozmerného pohybu častíc.  
 • Laboratórium výrobných liniek a rozpoznávania obrazov: 
  • 2 osobné počítače,  
  • Flexibilný montážny podnik,  
  • Pružný výrobný systém,  
  • Robot Mitsubishi,  
  • Pracovisko robotického bludiska,  
  • Robotický futbalista MiroSot,  
  • Robotický futbalista MiroSot s kamerou v aplikácii bludiska,  
  • Multifunkčné pracovisko nedeštruktívnej diagnostiky s lineárnym pohonom.  
 • Laboratórium umelej inteligencie: 
  • NAO roboti 
  • Vybavenie inteligentného priestoru (kamery, MS kinect)  

Miestnosti pre výučbu cudzieho jazyka patriace pod Katedru jazykov TUKE.  

Univerzitný vedecký park TECHNICOM (https://uvptechnicom.sk/sk): Startup centrum, Inkubátor, akcelerácia podnikania  

Univerzitná knižnica (http://www.lib.tuke.sk/): konferenčné miestnosti pre usporiadanie prednášok alebo podujatí partnerov z praxe ako konferencie, hackathony, workshopy, atď.  

Miestnosti pre výučbu telesnej výchovy: telocvičňa T1, telocvičňa T4, telocvičňa Němcovej, telocvičňa Vysokoškolská, umelá tráva Vysokoškolská, lezecká stena Študentská 1.